Horgászrend

Siklós és Vidéke Horgászegyesület Matty

HORGÁSZRENDJE

Hatálya: kiterjed a Siklós és Vidéke HE kezelésében lévő belterjesen kezelt (intenzív)

Mattyi-tóra és Hótedrára.

l/1.)

A két belterjesen kezelt horgászvízre vonatkozó előírások az Országos Horgászrendtől az alábbi­ak szerint térnek el:

 • Mattyi tavon a horgászidő a naptár szerinti napkelte előtt egy órával kezdődik és a naptár szerinti napnyugta után egy órával fejeződik be; a horgászhét hétfőtől vasárnapig tart az Egyesület tagjai számára.

Napijeggyel horgászók: napkeltétől-napnyugtáig horgászhatnak. Éjszakai jeggyel: napnyugtától-napkeltéig, hétfőtől-vasárnapig.

 • A tilalmi időket - a haltelepítéstől függően - az egyesület vezetősége határozza meg.
 • A Matty-i tavon éjszakai horgászat március l-től október 31-ig a hét minden napján egész éjjel

engedélyezett. Minden hal fogható a horgászrendben leírtak szerint. A horgászhelyet jól

látható módon ki kell világítani!

A Hótedrán a horgászrend a következők szerint alakul: évkezdettől február végéig Egyesületi tag: napkelte előtt 1 órától napnyugta után 1 óráig horgászhat.

Napijegyes horgász napkeltétől napnyugtáig horgászhat.

 • A pergetés megengedett.
 • A léki horgászat, az etetőhajó és a halradar használata tilos!

f.) "Etető rakéta" használata tilos!

g.) A vízminőséget nem károsító etetőanyagból naponta 5kg-ot lehet tavainkban felhasználni.

h.) A ponty kifogható és elvihető legkisebb mérete 30 cm, míg a legnagyobb mérete

60 cm a Mattyi-tavon és a Hótedrán is.

 • A csuka kifogható és megtartható mérete 50 cm, a compóé 20 cm.

A süllőre és a csukára fajlagos tilalom érvényes. A süllőt vétlen fogása esetén át kell adni a halőrnek. A pontyra és harcsára fajlagos tilalom nincs.

j.) Az egyéb kategóriába tartozó halfajokból - törpeharcsa kivételével- az éves területi jeggyel

rendelkező horgász naponta 3 kg, hetente 6 kg és évente 50 kg-ot foghat és vihet el.

k.) Az a területi engedélyünkkel rendelkező horgász, aki a tárgy évben már kifogta az

engedélyezett 30 db. nemes halat, illetve elérte a nemes halak kifogására

vonatkozó 80 kg-os súlyhatárt, az egyéb kategóriába tartozó halfajokból az éves 50 kg-os súlyhatárt, a továbbiakban e halakra mind a Mattyi-tavon, mind a Hótedrán csak napijeggyel horgászhat.

l.) Tavainkon a nem stéggel fedett partoldalon nem engedélyezett a horgászat partról.

m.) November 01-től április 01-ig lehet stéget építeni,felújítani,vagy a telepítések

alkalmával elrendelt tilalmi időben.

ll/l. A halnevelő és a Mattyi-tó között lévő gátról, illetve ezen a tavon a csónakkikötőben tárolt

csónakokból tilos a horgászat.

2. a) Az éves tagsági díj felnőtt tulajdonosa a Mattyi-tóból és a Hótedrából évente összesen 30 db nemes halat (ponty, amur, süllő, csuka) foghat ki, a méretkorlátozások betartása mellett 80 , egyéb halból 50 kg összsúlyig.

Hetente kifogható és megtartható halmennyiség:

 • Felnőtteknél:
 • ponty 3 db
 • amur 3 db
 • süllő 3 db
 • csuka 3 db
 • egyéb hal 6 kg

Naponta kifogható és megtartható nemes hal mennyisége felnőtteknél nem haladhatja meg a 3 (három) darabot, az egyéb hal mennyisége pe­dig a 3 (három) kg-ot.

 • Ifjúsági tagdíjat fizetőknél:
 • Ponty l db
 • Amur l db
 • süllő l db
 • csuka l db
 • Egyéb hal 5 kg.

b) Az éves tagsági díj ifjúsági tulajdonosa a Mattyi-tóból és a Hótedrából évente összesen 15 db nemes halat (ponty, amur, süllő, csuka) foghat ki, a méretkorlátozások betartása mellett 40 kg, egyéb halból 25 kg össz­súlyig. Az ifjúsági díjat fizető egy bottal horgászhat.

Hetente kifogható és megtartható halmennyiség:

- Ifjúsági tagdíjat fizetőknél:

- ponty l db,

- amur l db,

- süllő l db,

- csuka l db.
Egyéb hal 3 kg.

Naponta kifogható és megtartható nemes hal mennyisége ifjúsági tagdíjat fizetőknél nem ha­ladhatja meg az 1 (egy) db-ot, az egyéb hal mennyi­sége pedig a 1,5 (egy és fél) kg-ot.

c) Az egynapos felnőtt jegy tulajdonosa nemes hal­fajtákból 2 (kettő) db-ot, továbbá 5 (öt) kg egyéb kategóriába eső halat foghat ki és tarthat meg. Na­ponta csak egy db napijegy váltható személyenként.

Az egynapos ifjúsági jegy tulajdonosa l készség­gel horgászva kifoghatja az egynapos felnőtt horgászjegyes által kifogható halmennyiség 50%-át, azaz l db nemes és 2,5 kg egyéb halat.

d) Az éves gyermekjegy tulajdonosa naponta 2 (ket­tő), heti 10 (tíz) kg egyéb méretkorlátozás alá nem eső halat foghat.

e) A gyermek egynapos jeggyel 2 kg egyéb hal fog­ható ki

f) A törpeharcsa korlátlanul fogható, megtartása kö­telező. A kifogott mennyiség nem terheli a kifog­ható egyéb halfajok mennyiségét. Beírása a fogási napló "márna" rovatába történik.

g) A hetijegy felnőtt korú tulajdonosa által naponta kifogható halmennyiség azonos az egynapos felnőtt jegyes által kifogható mennyiséggel: 2 db ne­mes és 5 kg egyéb hal.

A hetijegy ifjúsági korú tulajdonosa l készséggel horgászva naponta kifoghatja a napijegyes felnőtt korú horgász által kifogható halmennyiség 50%-át, azaz l db nemes és 2,5 kg egyéb halat.

h) A félnapos délutáni horgászjeggyel rendelkező horgász 1 db nemes halat és 2,5 kg egyéb kategóriába tartozó halat foghat ki és tarthat meg.

3. A méret- és darabkorlátozás alá eső halakat a kifogá­sukat és megtartásukat követően azonnal, míg az egyéb halakat a horgászat abbahagyásakor kell a fogási naplóba beírni.

4. Az egyesület kezelésében lévő két intenzíven telepí­tett vízen (Mattyi-tó, Hótedra) horgászni szándéko­zók az érkezés és távozás időpontját a horgásztanyán elhelyezett füzetekbe kötelesek bejegyezni, és a hor­gászat befejezését követően a fogott zsákmányt a hal­őrnek bemutatni.

A halőrök a fogási napló alapján szem­ügyre veszik a zsákmányt és azt követően bejegy­zik az arra rendszeresített naplóba.

Abban az esetben, ha a halőrök nem tartózkodnak a halőrháznál, akkor a horgász köteles bejegyezni a fel­tüntetett rovatok szerint a fogott zsákmányt.

5. Abban az esetben, ha ellenőrzési feladatainak kisegí­tésére halőri társadalmi ellenőr felszólítja a horgászt, az köteles az ellenőrzési feladatok ellátására a felszó­lító halőr rendelkezésére állni.

6.a.) Az egyesület kezelésében lévő horgászvizeken, il­letőleg azok partján horgászállást létesíteni, csó­nakot tartani csak az egyesület vezetősége által adott engedéllyel, az egyesület környezetvédelmi felelő­se által kijelölt helyen, formában és minőségben lehet.

Horgászállás és csónak tulajdonosa csak egyesüle­ti tag lehet.

A stégekre történő tetőépítés engedélyezése a Vezetőség jogköre, mely rövid kivitelezési terv (rajz és felhasználni kívánt anyagok stb.) melléklésével kérelmezhető. A stég területe maximum 9 m2 lehet, és 3 m-nél nem lehet szélesebb.

b) A horgászállás (csónak) tulajdonosa az építményen (csónakon) köteles az egyesületi jelölőszámot jól látható helyen feltüntetni, a horgászállást (csóna­kot) jó állapotban tartani.

Amennyiben e kötelezettségeit elmulasztja- felhí­vásra - köteles a horgászállást lebontani (csónakot elszállítani) vagy a lebontás (szállítás) költségeit megtéríteni.

c) Kötelessége eltűrni, hogy rendezvények (pl. hor­gászverseny) alkalmával a horgászállást az egye­sület közössége vegye igénybe. [Egyéni alapon a horgászállások (csónakok) csak a tulajdonosok hoz­zájárulásával vehetők igénybe.]

d) Horgászállás létesítésekor (csónak vízre helyezése­kor) és azt követően minden év március 3l-ig a terü­lethasználati díjat a küldött közgyűlés által meghatá­rozott összegben, a tulajdonos köteles befizetni.

e) Amennyiben a stégtulajdonos a díjat nem fizeti, az egyesület jogosult elárverezni a stéget.

f) A horgászállások és a csónakok adás-vétele, elaján­dékozása és egyéb jogváltozás csak a vezetőség mindkét

részről történő írásos értesítésével történ­het.

Ennek elmulasztása esetén a vezetőség a hasz­nálati jogot mindkét féltől megvonja.

g) A stégekkel fedett partszakaszokkal szemben a csó­nakból horgászható terület minden

esetben a tó képzeletbeli felezővonalán túl eső rész lehet.

A parti horgászhelyek esetében csónakból történő horgászat a tó teljes szélességében megengedett, azonban a csónakos horgász a parti horgászt nem zavarhatja. Ha a parti horgász megérkezik, a csónakosnak kötelező felszólítás nélkül elmenni, vagy visszahúzódni a tó képzeletbeli felezővonaláig. A stéges és parti horgász részére a felezővonalon túl történő horgászat megengedett abban az eset­ben, ha csónakos horgászt nem zavar. Ha a csóna­kos horgász megérkezik, a stéges és parti horgász­nak kötelessége felszólítás nélkül a felezővonalon túlra történő horgászatot befejezni és a továbbiak­ban a csónakos horgászt nem zavarhatja.

h) Stégen vagy parton történő horgászat esetén ugyan­ott csónakot tárolni tilos. Kivétel: "Harcsázók éjszaka" a

Hótedrán és a "Bojlis Horgász" a következő i) alpont szerint.

i) "Bojlis horgász" behordásos módszerrel horgászhat a Mattyi tavon,ha minimum 2 napra vált napijegyet, csónakot tarthat a horgászstégnél. Az ilyen módon horgászó a csoport stégek közül a legbelsőt veheti igénybe. Az utána érkező a következőt és így tovább.

7. Akkumulátorral hajtott csónakmotor használata engedé­lyezett.

8. A járműveket (gépjárműveket) csak a kijelölt parko­lóhelyen szabad elhelyezni, a stégek mögötti parko­lás megengedett.

9. A horgász a parkoló elhagyását követően minden eset­ben (még akkor is, ha nincs zsákmánya) köteles a halőr­háznál jelentkezni és távozását a halőrnek bejelenteni.

Az Egyesületi Horgászrend a 2016. december 18.-án megtartott küldöttközgyűlés által elfogadott

módosításokkal lépett ha­tályba.

Siklós, 2017. január 10.

Györkő Jenő
HE elnök

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el